Algemene Voorwaarden
Reisovereenkomst

Een reisovereenkomst komt tot stand wanneer de reiziger het aanbod van de reisorganisator accepteert. Deze acceptatie kan zowel schriftelijk als per e-mail als telefonisch, waarbij rekening gehouden dient te worden dat het door de klant verstrekken van de geboortedata het verschil maakt tussen een offerte en een definitieve boeking. In geval van schriftelijke aanmelding of per e-mail geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier of e-mail als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het aanmeldingsformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop alle persoonsgegevens, inclusief geboortedata, worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

De content van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die voorkomen op de website of andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Eventuele drukfouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan bij bepaalde en onvoorziene omstandigheden worden herroepen bij aanvaarding of direct daarna. Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht kunnen worden. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk of per e-mail door de reisorganisator zijn bevestigd.

Personen of reizigers die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) reisovereenkomsten aangaan, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef bedoelde persoon is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken. Wanneer reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter nimmer, ondanks eventuele vermelding op reisdocumenten en boekingsformulieren, nooit rechten worden ontleend.

Reissommen

De gepubliceerde reissommen gelden per persoon (mits anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van de reisorganisator zijn omschreven. Wanneer de gepubliceerde reissommen niet per persoon zijn, staat er expliciet bij vermeld.

De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie of plaatsing op de website. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot zes weken voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. Bij een verhoging van de reissom zal de reisorganisator steeds aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.

Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

De reiziger mag de in het vorige lid genoemde verhoging afwijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alleen dan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden

Betaling

Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 15% van de reissom, op bedragen van f 1,- afgerond, te betalen. Het kan voorkomen dat voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, dat afwijkt van de standaard 15%. In deze gevallen zal reisorganisator dat duidelijk zoveel mogelijk bij het reisaanbod vermelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, wanneer geboekt, de premie voor de annulerings- en/of reisverzekering te worden voldaan.

De restant reissom moet uiterlijk 42 dagen voor de aanvang van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 42 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, en dit geld met nam bij losse vliegtickets die direct geprint moeten worden, zullen deze gemeld worden op de bevestiging en in dat geval zullen de dan relevante en afwijkende betalingsvoorwaarden dan ook van toepassing zijn.

Niet tijdige betaling kan leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden. De reiziger is ten aller tijde zelf verantwoordelijk om de betalingstermijn zelf in de gaten te houden. Er volgt niet automatisch een reminder. Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, en het verschuldigde bedrag na 2 herinneringen niet heeft voldaan, is deze verplicht tot een betaling van de incassokosten ten bedrage van 15 % van het gevorderde, met een minimum van f 100,=.

Reisprogramma en reisduur

De in de publicatie van de reisorganisator vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Bij verschil tussen de in de publicatie vermelde tijden en de tijden die staan vermeld in de reisbescheiden zijn laatstgenoemde beslissend.

Incidentele of permanente wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reis. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door de reisorganisator verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema's. Bij de uitvoering van de reisovereenkomst kan dan ook nimmer sprake zijn van vertraging waarvoor de reisorganisator aansprakelijk is. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisorganisator is voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen handelen of nalaten slechts aansprakelijk indien dit te wijten is aan zijn eigen grove schuld of opzet.

Wijzigingen / Annulering door de reiziger

De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, alleen dan kan tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht. Bij losse vliegtickets gelden over het algemeen de wijzigingskosten die horen bij de geboekte boekingsklasse van het desbetreffende ticket. Er worden voor elke wijziging bij elke type boeking ten aller tijde Euro 50,- wijzigingskosten, vermeerderd met eventuele communicatiekosten in rekening gebracht

Bij een annulering van de reisovereenkomst dient deze door de reiziger schriftelijk bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd: a. tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom, of afwijkende aanbetaling,; b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom; c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom; d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom; e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom; f. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom; g. vanaf de dag van vertrek 100% van de reissom. De annuleringkosten van losse vliegtickets kunnen afwijken en zijn gerelateerd aan de ingeboekte boekingsklasse. NB. Men kan het risico van annuleringskosten afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.Dit raden wij ten aller tijde ten zeerste aan.

Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden: a. dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaatsstelling; b. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; c. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden; d. dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend. De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van de in-de-plaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

Bagage, reisdocumenten en reisbescheiden.

De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort, eventuele visa, en eventuele vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren. De reisorganisator is niet aansprakelijkheid in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Tenzij anders overeengekomen worden de reisbescheiden 7 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Wijzigingen door de reisorganisator

De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat er met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die indien mogelijk zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen. Alle wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

Wanneer wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator er voor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Opzegging door de reisorganisator

De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger direct meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval: a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan; b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is de reisorganisator aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties en bevestigingen van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van de reisorganisator meebrengen.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger; b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt de reisorganisator geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.

In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator c.q. reisleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voorzover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen. De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.

Eventuele Klachten

Klachten die het niveau van een op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voorzover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk, en goed beargumenteerd, indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.